C asean Forum - เวทีเสวนาเปิดสำหรับเหล่า ผองเพื่อนของเราในแวดวง Startup และแวดวงการเงิน

C asean Forum – เวทีเสวนาเปิดสำหรับเหล่า ผองเพื่อนของเราในแวดวง Startup และแวดวงการเงิน

โดยในครั้งนี้ เราจะมาพูดคุยกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาพลิกโฉมธุรกิจ การเงิน ซึ่งก็คือ เทคโนโลยีด้านการเงิน (Financial Technology หรือ FinTech) นั่นเอง