Fax Server Solution

Fax Server Solution

777777777777777777777777777777777777777

ความหมายของแฟกซ์เซอเวอร์

ระบบ Fax Server ถือว่าเป็นระบบที่สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้ คือ ลดการบริโภคกระดาษลง การทำงานของระบบ Fax Server จะทำหน้าที่รับเอกสาร Fax ที่เข้ามาแปลงเป็นเอกสารในรูปแบบ Electronic หรือที่เรียกกันว่า Soft File แทน ทำให้ทุกเอกสาร Fax ที่เข้ามาไม่ได้ถูกพิมพ์ออกไปใช้กระดาษทุกครั้ง

ข้อดีของการเป็น Soft File คือ User สามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษเฉพาะเอกสารที่เป็นสาระสำคัญหรือที่ต้องมีการเซ็นกำกับเท่านั้น ทำให้ลดการสิ้นเปลืองการใช้กระดาษ นั่นก็หมายถึงลดการตัดต้นไม้ ทำลายป่าได้บางส่วนไม่มากก็น้อย ถ้าบริษัทไม่กี่บริษัทใช้อาจจะดูไม่ช่วยเท่าไหร่ แต่ลองนึกดูถ้าทุกบริษัทใช้ระบบ Fax Server กันหมด จะลดการใช้กระดาษได้อย่างมหาศาล หากองค์กรของท่านใช้ระบบ Fax Server นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้ว ยังทำให้ลดการสิ้นเปลืองการใช้กระดาษ นั่นก็หมายถึงลดการตัดต้นไม้ ทำลายป่าได้บางส่วนไม่มากก็น้อย ถ้าบริษัทไม่กี่บริษัทใช้อาจจะดูไม่ช่วยเท่าไหร่ แต่ลองนึกดูถ้าทุกบริษัทใช้ระบบ Fax Server กันหมด จะลดการใช้กระดาษได้อย่างมหาศาล

ระบบ Fax Server ทำงานรับและส่งเอกสาร Fax แตกต่างจากเครื่อง Fax ทั่วๆ ไป ดังนี้ 1. กรณีรับเอกสาร Fax ที่มีคนส่งเข้ามา และเก็บไว้ในรูปแบบ Electronic ยังไม่พิมพ์ออกมา สามารถส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบรูปแบบ Email หรือไปเก็บในระบบไว้ให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาเปิดดูได้เอง 2. กรณีส่งเอกสาร Fax ออกไปให้คนอื่น โดยที่เอกสารที่จะส่งนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบกระดาษ หรือ เป็น Soft File อยู่บนเครื่อง Computer ก็ได้ ที่สำคัญคือผู้ใช้สามารถส่ง Fax ได้จากที่ใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่หน้าเครื่อง Fax ที่จะส่ง

ข้อดี ของแฟกซ์เซอเวอร์

1.ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่อง FAX และลดการใช้งานของกระดาษอย่างสิ้นเปลือง 2.ส่ง FAX ได้ในจำนานมากภายในครั้งเดียว 3.เอกสารไม่หายไปจะอยู่ใน FAX Server โดยตรง 4.เอกสารถูก Encapsulation ไม่สามารถเปิดอ่านได้ 5.สามารถ VPN เข้ามา FAX ที่ทำงานได้โดยผ่าน Internet 6.ไม่ต้องมายืนรอกันหรือต่อคิวเพื่อส่ง FAX สามารถทำที่โต๊ะทำงานได้เลย 7.เอกสารมีความชัดเจนแลัมีความคมชัด