fire escape

fire escape

FIRE ESCAPE  บันไดหนีไฟ   บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 

ติดตั้งบันไดหนีไฟอาคาร 5 ชั้น

ติดตั้งประตูหนีไฟ 3 บาน พร้อมทางสีกันไฟ

ติดตั้งไฟส่องสว่าง