Call Cost Saving Solution

Call Cost Saving Solution คือระบบที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายการโทรศัพท์สำหรับองค์กร โดยส่วนใหญ่องค์กรต่างๆ จะมีการใช้งานระบบโทรศัพท์กันอยู่แล้วและจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นเมื่อมีการโทรออกไปยังเลขหมายภายนอก หรือโทรไปยังต่างจังหวัด หรือโทรไปยังต่างประเทศ โดยระบบนี้จะช่วยบริหารจัดการช่องทางการโทรออกให้กับลูกค้า เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และได้ประโยชน์มากที่สุด โดยที่ประสิทธิภาพและลักษณะการใช้งานเหมือนเดิม โดยจะแบ่งประเภทการใช้งานระบบโทรศัพท์ ออกเป็น 2 ประเภทคือ ระบบโทรศัพท์แบบ Analog (PABX) และระบบโทรศัพท์แบบไอพี (IP-PBX)   PABX Network Diagram                                                                                                                                                                       ในการใช้งานระบบโทรศัพท์ขององค์กรส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบ PABX (ตู้สาขาระบบ Analog) จะมีการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ และใช้งานโทรออกผ่านเบอร์พื้นฐาน (PSTN) ดังรูปด้านล่าง PABX System   PABX Save Cost by GSM Gateway Solution โดยในระบบนี้ทางเราจะช่วยบริหารจัดการ ช่องทางการโทรออกให้กับลูกค้าผ่านทางระบบ GSM Gateway ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการโทรออกน้อยที่สุด โดยคุณภาพเสียงเหมือนกับเราโทรออกผ่านระบบมือถือทั่วไป PABX Save Cost by VoIP Solution  โดยในระบบนี้จะเป็นการโทรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ซึ่งทาง คอมแอดวานซ์ เทคโนโลยี เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ VoIP โดยอัตราค่าบริการผ่านระบบ VoIP นี้จะค่อนข้างถูกมาก เมื่อเทียบกับการโทรออกผ่านทางเบอร์พื้นฐาน(PSTN) หรือโทรออกผ่านทาง GSM Gateway แต่ทั้งนี้ลูกค้าจำเป็นต้องมี Internet ใช้งานอยู่แล้ว และสำหรับคุณภาพเสียงเมื่อโทรผ่านระบบ VoIP ก็จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย โดยหากใช้ระบบ VoIP กับทาง Comadvance นั้นคุณภาพเสียงจะเทียบเท่ากับการโทรกับระบบปกติประมาณ 95% ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ Internet ของลูกค้าเอง IP-PBX Network Diagram                                                                                                                                                                        ในการใช้งานระบบโทรศัพท์ขององค์กรส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบ IP-PBX (ตู้สาขาระบบไอพี) จะมีการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ และใช้งานโทรออกผ่านเบอร์พื้นฐาน (PSTN) ดังรูปด้านล่าง IP-PBX Save Cost by GSM Gateway Solution โดยในระบบนี้ทางเราจะช่วยบริหารจัดการ ช่องทางการโทรออกให้กับลูกค้าผ่านทางระบบ GSM Gateway ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการโทรออกน้อยที่สุด โดยคุณภาพเสียงเหมือนกับเราโทรออกผ่านระบบมือถือทั่วไป IP-PBX Save Cost by VoIP Solution  โดยในระบบนี้จะเป็นการโทรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ซึ่งทาง คอมแอดวานซ์ เทคโนโลยี เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ VoIP โดยอัตราค่าบริการผ่านระบบ VoIP นี้จะค่อนข้างถูกมาก เมื่อเทียบกับการโทรออกผ่านทางเบอร์พื้นฐาน(PSTN) หรือโทรออกผ่านทาง GSM Gateway แต่ทั้งนี้ลูกค้าจำเป็นต้องมี Internet ใช้งานอยู่แล้ว และสำหรับคุณภาพเสียงเมื่อโทรผ่านระบบ VoIP ก็จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย โดยหากใช้ระบบ VoIP กับทาง Comadvance นั้นคุณภาพเสียงจะเทียบเท่ากับการโทรกับระบบปกติประมาณ 95% ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ Internet ของลูกค้าเอง