Product and Solution

บริษัท คอมแอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการการขายจำหน่ายอุปกรณ์ และนำเข้าอุปกรณ์ จีเอสเอ็ม เกรตเวย์
(GSM Gateway) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เกี่ยวกับตู้สาขาโทรศัพท์ (Accesorries) พร้อมทั้งให้บริการระบบ
ประหยัดค่าโทรศัพท์ในองค์กร

รับติดตั้งระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

  • ระบบดับเพลิง แบบ Sprinkler
  • ระบบดับเพลิง แบบ Fire Hose
  • ระบบดับเพลิง แบบ FM200

รับสร้างห้อง Server

  • ยกพื้นห้องเซิฟเวอร์
  • ระบบดับเพลิง แบบ Fire Hose
  • ระบบดับเพลิง แบบ FM200