Solution

บริษัท คอมแอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการการขายจำหน่ายอุปกรณ์ และนำเข้าอุปกรณ์ จีเอสเอ็ม เกรตเวย์(GSM Gateway) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เกี่ยวกับตู้สาขาโทรศัพท์ (Accesorries) พร้อมทั้งให้บริการระบบประหยัดค่าโทรศัพท์ในองค์กร