ผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ 2 ข้าง พร้อมกัน

ผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ 2 ข้าง พร้อมกัน

คุณสุวรรณ จันทร์ : เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกแบบไม่ตัดกล้าม
เนื้อ 2 ข้าง พร้อมกัน